Algemene Voorwaarden

 
Algemene Voorwaarden NIVA SANITAIR
downloaden in pdf 

 

 1. Voorwerp overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u aangaat met Niva Sanitair dewelke onderdeel is van XVE Group BVBA, met maatschappelijke zetel te Kapelsesteenweg 381, 2180 Ekeren – RPR Antwerpen (Afdeling Antwerpen) – BE 0704.896.525, telefoonnummer 03 369 18 34 of emailadres info@niva-sanitair.be De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden en de door u ondertekende offerte van Niva Sanitair

 1. Aankoopproces

Indien u gebruik maakt van onze online tool (voor de aankoop van een centrale verwarmingsketel op gas of stookolie), dan ontvangt u eerst een indicatieve offerte. Om een bindende offerte te kunnen voorstellen zullen wij u telefonisch contacteren, ofwel met bijkomende vragen ofwel zullen wij een afspraak voor een plaatsbezoek maken. In beide gevallen wordt nagegaan of de geselecteerde oplossing mogelijk en voldoende is, rekening houdende met de werkelijke situatie. Op basis van alle ontvangen informatie sturen wij u vervolgens een bindende offerte dewelke u moet ondertekenen en aan Niva Sanitair moet bezorgen (zie artikel 3).

Indien u geen gebruik maakt van onze online tool, dan stellen wij een bindende offerte op van zodra wij voldoende informatie hebben over de werkelijke toestand.

In elk geval verklaart u dat de door u verstrekte informatie correct en volledig is. U dient Niva Sanitair onverwijld te informeren zodra u kennis krijgt van omstandigheden die de uitvoering van de overeengekomen prestaties op het overeengekomen tijdstip kunnen beletten of hinderen.

 1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand van zodra Niva Sanitair de door u ondertekende bindende offerte heeft ontvangen per post, via email of per hand. Gelieve hiervoor de offerte ondertekend te sturen naar Niva Sanitair NV, Kapelsesteenweg 381, B-2180 Ekeren of emailadres: info@niva-sanitair.be.

 1. Overdracht van eigendom en risico

Het eigendomsrecht van het (de) goed(eren) die Niva Sanitair verkoopt, gaat van Niva Sanitair op u over nadat u de volledige prijs (hoofdsom, interesten en kosten) hiervoor heeft betaald en na het verstrijken van de herroepingstermijn zoals bepaald in artikel 16. Zolang u deze prijs niet volledig heeft betaald, mag u het (de) goed(eren) niet verpanden, overdragen of op welke wijze dan ook aanbieden of gebruiken tot zekerheid. Het is eveneens uitdrukkelijk verboden om wijzigingen aan het (de) goed(eren) aan te brengen, het (ze) te verkopen of er op welke wijze dan ook over te beschikken. In geval van inbeslagneming of elke andere aanspraak die derden op de rechten inzake het (de) goed(eren) zouden doen gelden, dient u verzet aan te tekenen en Niva Sanitair daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Niettegenstaande hetgeen hierboven is vermeld, worden alle risico’s (zoals verlies, diefstal, vernieling, etc.) van het (de) goed(eren) op u overgedragen op het moment van de installatie van het (de) goed(eren), zelfs als het (de) goed(eren) nog niet in werking is (zijn).

 1. Installatie

5.1 Uw verplichtingen

Niva Sanitair voert de installatie van het (de) goed(eren), al dan niet via een onderaannemer, uit onder de hierna vermelde voorwaarden:

– Voorwaarden van toepassing op alle installaties:

(i) U kan de installateur op het ogenblik van de plaatsing toegang verschaffen tot alle plaatsen die nodig zijn voor de installatie van het (de) goed(eren). Dit houdt ook in dat de werf gemakkelijk toegankelijk is voor de levering van het (de) goed(eren) en dat op de plaats van de levering alle voorwerpen die de installateur zouden kunnen verhinderen verwijderd zijn;

(ii) Er zijn geen praktische of technische obstakels die de installatie van het (de) goed(eren) onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, onder meer rekening houdend met de conformiteit van de elektrische installatie en de stabiliteit en waterdichtheid van het dak en de vloeren etc.;

(iii) Indien van toepassing, uw bestaande goed(eren) voldoen aan de toepasselijke technische vereisten en reglementaire normen;

(iv) Er is voldoende parkeerplaats voor de installateur vlakbij het huis. Indien nodig, dient u de noodzakelijke vergunningen bij de gemeente aan te vragen;

(v) Tijdens de installatie kan de technische uitvoering van het (de) goed(eren) nog wijzigen omwille van technische redenen, zonder dat het gebruik of de essentiële kenmerken van het (de) goed(eren) kunnen wijzigen;

(vi) U heeft de voorschotfactuur voldaan

– Voorwaarden specifiek van toepassing voor centrale verwarmingsketels op gas of stookolie

(i) Er dienen elektriciteitsaansluitingen voorzien te zijn;

(ii) De gas-, mazout-, elektriciteits- en watervoorzieningen voldoen aan de toepasselijke technische vereisten en reglementaire normen, bevinden zich op maximum 1 m van de plaats van de installatie van het (de) goed(eren) en vormen geen gevaar voor de veiligheid van de installateur;

(iii) Op de plaats van de thermostaat is een elektrische aansluiting aanwezig;

(iv) De schouw is in goede staat en makkelijk toegankelijk;

5.2 Niet inbegrepen in de offerteprijs

De volgende elementen zijn in geen geval inbegrepen in de prijs zoals vermeld in de offerte:

(i) Het verwijderen van de mazoutton;

(ii) Graafwerkzaamheden;

(iii) Schrijn- en verfwerkzaamheden die het gevolg zijn van de installatie van de ketel;

(iv) Het verwijderen van asbest;

(v) Het voorzien van een gasleiding tussen het aardgasnet en uw woning.

Indien tijdens de installatie blijkt dat u niet voldoet aan hogervermelde voorwaarden,  dan stelt de installateur een interventierapport op dat stelt dat de installatie van het (de) goed(eren) niet mogelijk was om een dergelijke reden. Niva Sanitair zal desgevallend, indien mogelijk, uw offerte aanpassen of een nieuwe offerte opstellen, rekening houdend met de nieuwe situatie. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe offerte, dan zal Niva Sanitair de overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege ontbinden. In dit geval bent u gehouden tot het betalen van een administratieve kost voor een bedrag van 150 EUR ter compensatie van ons fysiek bezoek.

 1. Tarieven, betalingen en financiering

6.1 Samenstelling prijs:

De BTW bedraagt 6% indien u eigenaar, vruchtgebruiker of huurder bent van het gebouw waar het (de) goed(eren) geïnstalleerd worden en dat gebouw reeds meer dan 10 jaar in gebruik genomen is en hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. In alle andere gevallen bedraagt de BTW 21%.

6.2 Betalingen:

Nadat Niva Sanitair een door u ondertekende offerte heeft ontvangen, moet u een voorschot betalen van 30% van de in de offerte vermelde prijs binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van een voorschotfactuur. De verbintenis van Niva Sanitair tot levering en installatie van het (de) goed(eren) wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van betaling van het voorschot van 30%. Bij gebreke aan een betaling van het voorschot, blijft de verbintenis van Niva Sanitair tot levering en installatie van het (de) goed(eren) geschorst.

U ontvangt een 2de betalingschijf van 40% na levering van het (de) goed(eren) op de werf. Deze betaling is van toepassing bij projecten die op meer dan 1 dag worden ingepland.
Na de installatie van het (de) goed(eren) wordt de eindfactuur met het te betalen saldo opgestuurd. U dient de eindfactuur uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontvangstdatum te betalen. De ontvangstdatum wordt beschouwd als de derde dag na het versturen van de factuur.

De betaling van de facturen gebeurt voornamelijk per overschrijving op het bankrekeningnummer van Niva Sanitair zoals vermeld op de factuur. U kan een uitzonderlijke financiele korting bekomen bij contante betaling op factuurbedragen onder €3000.  De factuur wordt gestuurd naar het adres dat door u werd opgegeven. U bent verplicht om Niva Sanitair op de hoogte te stellen van elke eventuele adreswijziging. Elke betwisting van een factuur dient per aangetekende brief naar het op de factuur vermelde adres te worden gestuurd. De factuur wordt geacht aanvaard te zijn indien ze niet binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd wordt.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur of een deel ervan, bent u van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van een nalatigheidsinterest van 1% per maand, vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Bovendien bent u ingeval van niet tijdige betaling of onvolledige betaling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% berekend op de hoofdsom van de factuur (inclusief BTW), met een minimumbedrag van 125 EUR.

 

Verder heeft Niva Sanitair het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden en het (de) goed(eren) terug te vorderen indien u niet overgaat tot betaling van achterstallige bedragen binnen de 10 dagen nadat u daar formeel toe in gebreke werd gesteld via aangetekend schrijven.

Elke vertraging in de levering en/of uitvoering is geen grond tot annulatie, niet betaling, betaling aan een verminderde prijs of enige andere vorm van schadevergoeding.

 

 1. Garantie

7.1 Garantie voor consumenten

Indien u handelt als consument, heeft u recht op een wettelijke garantie op grond waarvan Niva Sanitair verantwoordelijk is voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van het (de) goed(eren) en voor elk gebrek dat opduikt binnen de 2 jaar na de installatiedatum.

U moet Niva Sanitair binnen de 2 maanden na de vaststelling van het gebrek verwittigen als zich een conformiteitsprobleem voordoet. In dit geval zal Niva Sanitair het (de) goed(eren) kosteloos herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn. Dit is niet het geval als het conformiteitsprobleem het gevolg is van oneigenlijk gebruik (zoals bv. slecht onderhoud, niet-naleving van de instructies, etc.), van de niet-conformiteit van de water-, gas- of elektriciteitsvoorzieningen, als de hierboven vermelde termijnen zijn overschreden of bij elke andere oorzaak van het gebrek dat buiten het toestel ligt. Deze garantie geldt eveneens niet bij herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, etc.).

Indien u overeenkomstig hetgeen hierboven is vermeld, geen recht heeft op garantie en een installateur heeft reeds herstellingen uitgevoerd, dan zal u deze interventie vergoeden overeenkomstig de geldende verplaatsingskosten, tarieven en uurlonen van Niva Sanitair.

Indien u vervangingsonderdelen of andere goederen werden geleverd, zijn deze gewaarborgd volgens de wettelijke waarborg van conformiteit.

7.2 Garantie voor niet-consumenten

Indien u geen consument bent, geniet u van een garantie voor verborgen gebreken gedurende een termijn van 6 maanden na de levering van het materiaal of de inwerkingstelling ervan, op voorwaarde evenwel dat u de gebreken aan Niva Sanitair meedeelt per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen nadat u de gebreken heeft vastgesteld of had moeten vaststellen. Deze garantie is beperkt, naar keuze van Niva Sanitair, tot de gratis herstelling of de vervanging. Bij een gebrek heeft u met andere woorden geen recht op schadevergoeding noch heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden.

 1. Uw verplichtingen

U dient:

 • correcte, accurate en noodzakelijke informatie te verstrekken aan Niva Sanitair;
 • zich te onthouden van het demonteren van uw bestaande installatie;
 • gevolg te geven aan onze uitnodigingen om een afspraak te maken voor de installatie van het (de) goed(eren);
 • aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak en de installateur daarbij toegang te verschaffen tot uw woning om de installatie te kunnen uitvoeren;
 • enig verschuldigd bedrag tijdig te betalen.

De niet-naleving door u van één van deze verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de installatie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, en/of dat u bijkomende vergoedingen worden aangerekend. U erkent en aanvaardt dat Niva Sanitair in dat geval niet aansprakelijk is voor de eventuele gevolgen daarvan. U zal Niva Sanitair in dit opzicht vrijwaren van eventuele aanspraken van derden.

In alle gevallen waarin de installatie niet kan worden uitgevoerd omdat Niva Sanitair u niet kan bereiken omdat u heeft nagelaten correcte contactgegevens te melden, of omdat u herhaaldelijk afwezig bent op geplande afspraken, dient u zelf contact met Niva Sanitair op te nemen voor uitvoering van de installatie

9. Bescherming persoonlijke levenssfeer

Niva Sanitair is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en verwerkt deze persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

De gegevens die u in het kader van het sluiten van de overeenkomst aan Niva Sanitair meedeelt, kunnen voor de volgende doeleinden verwerkt worden, zoals ook beschreven in ons privacybeleid vermeld op onze website (het Privacybeleid):

 1. a) Het verschaffen van inlichtingen en het nemen van precontractuele maatregelen indien dit door u gevraagd werd;
 2. b) De uitvoering van de overeenkomst en de facturatie;
 3. c) De dienstverlening na verkoop;
 4. d) Het naleven van door de wet of door een gerechtelijke beslissing opgelegde verplichtingen;
 5. e) Promotie-, prospectie- en commerciële doeleinden, zoals het versturen van informatie over gelijkaardige producten en diensten, en doorgifte aan verbonden ondernemingen van Niva Sanitair, met name XVE GROUP, voor promotionele doeleinden (m.i.v. direct marketing) en kwaliteitsverbeteringen;
 6. f) Het bijhouden, verbeteren en aanvullen van het klantenbestand van Niva Sanitair.

Voor meer informatie omtrent onze rechtsgronden, dataretentietermijn, profilering, geautomatiseerde besluitvorming en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

U heeft het recht zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons Privacybeleid (zoals bijvoorbeeld het verschaffen van informatie aan u voor promotiedoeleinden) door met ons contact op te nemen.

U heeft een recht van inzage, mededeling, verbetering, wissing (vergetelheid) en gegevensoverdraagbaarheid alsook het recht beperking van de verwerking te verkrijgen in bepaalde gevallen beschreven in ons Privacybeleid. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.

 1. Aansprakelijkheid Niva Sanitair

Niva Sanitair is slechts aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van de voornaamste verbintenissen van deze overeenkomst (behoudens overmacht) of in geval van grove of opzettelijke fout. Behoudens in geval van overlijden of lichamelijk letsel is Niva Sanitair in geval van aansprakelijkheid enkel gehouden tot de gratis vervanging van het (de) geleverde goed(eren)
Niva sanitair is in geen geval aansprakelijk indien de installatie niet kan worden uitgevoerd omdat u afwezig bent bij de geplande afspraak, indien de voorwaarden voor de installatie niet vervuld zijn (zie artikel 5) of indien u de  voorschotfactuur niet of tijdig voldaan heeft.

11. Klantentevredenheid

Ingeval van klachten met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst, kan u zich richten tot Niva Sanitair waarvan u de contactgegevens terugvindt op de offerte of op de website.
Wanneer u niet akkoord gaat met de beslissing over uw klacht, kunt u zich wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) om uw klacht buitengerechtelijk te regelen.

 1. Overmacht

Niva Sanitair is in geen geval aansprakelijk indien deze de verplichtingen onder deze overeenkomst niet of slechts laattijdig kan nakomen wegens overmacht.
Onder overmacht dient te worden verstaan: elke gebeurtenis onafhankelijk van Niva Sanitair waarover hij redelijkerwijze geen controle heeft en waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt of economisch onredelijk.

 1. Administratieve stappen

Niva Sanitair neemt geen enkele verplichting of stappen of resultaat op zich met betrekking tot eventuele fiscale premies of aftrek in verband met de installatie.
Al onze installaties worden bij oplevering steeds voorzien van een indienststellingattest afgeleverd door onze eigen techniekers of een extern keuringsorganisme dat de nodige certificatie heeft om te voldoen aan de premie voorwaarden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

Indien u consument bent, zijn de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd bij gerechtelijke geschillen over de overeenkomst. Indien u geen consument bent, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Niva Sanitair bevoegd bij gerechtelijke geschillen over de overeenkomst, met dien verstande dat Niva Sanitair ook het recht heeft om een geschil te brengen voor de rechtbanken van uw woonplaats.

 1. Overdracht

Niva Sanitair kan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder uw toestemming mits hierdoor de garanties voor u niet geringer worden.Herroepingsrecht

Indien u consument bent en de overeenkomst online heeft afgesloten of buiten de verkoopruimten van de onderneming, dan heeft u het recht om af te zien van deze overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dit binnen een herroepingstermijn die verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten conform artikel 3. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) Niva Sanitair op de hoogte stellen van deze beslissing. U kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat hieronder als bijlage is toegevoegd, maar u bent hiertoe niet verplicht. U vindt de contactgegevens van Niva Sanitair op de offerte. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten, terug binnen de 14 dagen nadat u Niva Sanitair op de hoogte heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Niva Sanitair betaalt u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
Als u de overeenkomst herroept en het (de) goed(eren) werden (reeds) geleverd, zal Niva Sanitair contact met u opnemen om het (de) goed(eren) (inclusief alle stukken en accessoires die in de oorspronkelijke verpakking werden geleverd) te komen demonteren en ophalen. De daarmee verbonden directe kosten komen voor uw rekening. Deze kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15% van de totale waarde van de overeenkomst (excl. BTW).

U bent eveneens aansprakelijk voor de waardevermindering van het (de) goed(eren) die het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van het (de) goed(eren) vast te stellen. Deze waardevermindering wordt afgetrokken van de terugbetaling.

Als u heeft verzocht om het (de) goed(eren) te laten installeren tijdens de hierboven vermelde herroepingstermijn, dan betaalt u een bedrag dat evenredig is aan wat reeds geleverd is op het moment dat u ons in kennis stelt dat u de overeenkomst herroept.

U heeft geen herroepingsrecht voor uw dienstenovereenkomst na de volledige uitvoering van de dienst als de dienst is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en mits u erkend heeft dat u uw herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

17. Aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten.

De uitvoering van de aanvaardingsplicht voor professionele elektrische en elektronische apparaten is van toepassing op alle apparaten die koelmiddelen bevatten. De klant aanvaardt om de mogelijke kosten te dragen die voortkomen uit de ophaling en behandeling van zowel professioneel elektronisch als elektrisch materiaal dat deel uitmaakt van deze bestelbon wanneer verwijderd zullen worden of afgedankt en daarom vervangen worden. Om conform te zijn met de afvalstoffenwetgeving, kan de klant beroep doen op een operator (erkende recycler) waarmee Recupel een charter heeft afgesloten (www.recupel.be). Vermelding op onze facturen is als volgend: administratieve Recupel bijdrage van 0,4312 € per buitenunit of “administratieve bijdrage RECUPEL inbegrepen.

 

 1. Splitsbaarheid

Iedere bepaling van deze algemene voorwaarden is splitsbaar en onderscheiden van de andere. De mogelijke nietigheid of onuitvoerbaarheid van één van de bepalingen brengt enkel de nietigheid van deze bepaling met zich mee. In geen geval wordt de geldigheid van de algemene voorwaarden hierdoor aangetast.

 

 

 

Bijlage: modelformulier voor herroeping in pdf (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen):

Aan:

Niva Sanitair by XVE Group
Kapelsesteenweg 381,
2180 Ekeren,
telefoonnummer 03 369 18 34.

 

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*):

Besteld op (DD-MM-YYYY):

Naam/Namen consument(en) (zoals vermeld op contract):

Adres consument(en) (zoals vermeld op contract):

Straat:
Nr.:
Bus:

Postcode:
Gemeente:

Handtekening van consument(en):
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum (DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Stuur ons een bericht...

Niva Sanitair & Verwarming

Maatschappelijke zetel:

Kapelsesteenweg 381, 2180 Ekeren

+32 (0)369 19 78

Vestigingsadres:

Bolwerkstraat 45, 2200 Herentals

+32 (0)488 15.12.10

info@niva-sanitair.be